I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ

 

MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

 ÜMUMİ HİSSƏ

FƏSİLLƏR (Maddələr)

        I.      CİNAYƏT QANUNU

1.       AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ (1-9)

2.       CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ (10-13)

      II.      CİNAYƏT HAQQINDA

3.       CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI (14-18)

4.       CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNƏ CƏLB EDİLMƏLİ OLAN ŞƏXSLƏR (19-23)

5.       TƏQSİR (24-26)

6.       BAŞA ÇATMAYAN CİNAYƏT (27-30)

7.       CİNAYƏTDƏ İŞTİRAKÇILIQ (31-35)

8.       ƏMƏLİN CİNAYƏT OLMASINI ARADAN QALDIRAN HALLAR (36-40)

   III.      CƏZA HAQQINDA

9.       CƏZANIN ANLAYIŞI, MƏQSƏDİ VƏ NÖVLƏRİ (41-57)

10.    CƏZANIN TƏYİN EDİLMƏSİ (58-71)

   IV.      CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ

11.    CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN AZAD ETMƏ (72-75)

12.    CƏZADAN AZAD ETMƏ (76-80)

13.    AMNİSTİYA. ƏFV ETMƏ. MƏHKUMLUQ (81-83)

      V.      YETKINLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ

14.    YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BARƏSİNDƏ CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNİN VƏ CƏZASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (84-92)

   VI.      TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR

15.    TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR (93-99)

 

XÜSUSİ HİSSӘ

 VII.      SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CINAYƏTLƏR

16.    SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (100-113)

17.    MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ (114-119)

VIII.      ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

18.    HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (120-143)

19.    ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (144-148)

20.    ŞƏXSİYYƏTIN CİNSİ TOXUNULMAZLIĞI VƏ CİNSİ AZADLIĞI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (149-153)

21.    İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞIN KONSTİTUSİYA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (154-169)

22.    YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (170-176)

 

    IX.      İQTISADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR

23.    MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (177-189)

24.    İQTİSADI FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (190-213)

      X.      İCTIMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

25.    İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (214-233)

26.    NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDӘLӘRİN QANUNSUZ DÖVRİYYӘSİ İLӘ ƏLAQƏDAR CİNAYӘTLӘR (234-241)

27.    İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (242-246)

28.    EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR (247-261)

29.    HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (262-270)

30.    KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏR (271-273)

    XI.      DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

31.    DÖVLƏTİN KONSTİTUSİYA QURULUŞUNUN ƏSASLARI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (274-285)

32.    ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (286-307)

33.    DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYI ƏLEYHINƏ OLAN CINAYƏTLƏR (308-314)

34.    İDARƏETMƏ QAYDASI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (315-326)

 XII.      HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR

35.    HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (327-353)

 

Go to top