I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ

 

(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)

 

M Ü N D Ə R İ C A T

 

Ümumi hissə

 

I BÖLMƏ

Ümumi müddəalar

 

FƏSİL 1  Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi, onun vəzifələri və prinsipləri

FƏSİL 2  İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət

FƏSİL 3  Əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar

FƏSİL 4  İnzibati tənbeh

FƏSİL 5  İnzibati tənbeh tətbiq etmə

FƏSİL 6  İnzibati məsuliyyətdən azad etmə

 

II BÖLMƏ

İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər)

 

FƏSİL 7  Əsas qaydalar

FƏSİL 8  İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti

FƏSİL 9  Səlahiyyəti olan orqanlar (vəzifəli şəxslər) tərəfindən baxılmış inzibati xətalar haqqında işlər barədə elektron informasiya sistemləri və ehtiyatları

 

III BÖLMƏ

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat

 

FƏSİL 10  Ümumi müddəalar

FƏSİL 11  İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçıları, onların hüquqları və vəzifələri

FƏSİL 12  İnzibati xəta haqqında iş üzrə sübutlar və onların qiymətləndirilməsi

FƏSİL 13  İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin tətbiqi

 

IV BÖLMƏ

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın mərhələləri

 

FƏSİL 14  İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama

FƏSİL 15  İnzibati xəta haqqında işlərə baxılması

FƏSİL 16  Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlərə baxılmanın xüsusiyyətləri

FƏSİL 17  İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərara yenidən baxılma

 

V BÖLMƏ

İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası

 

FƏSİL 18  Ümumi müddəalar

FƏSİL 19  İnzibati tənbehin ayrı-ayrı növlərinin icrası qaydası

 

Xüsusi hissə

 

VI BÖLMƏ

İnzibati xətalar

 

FƏSİL 20  Sağlamlıq əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 21  Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 22  Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar inzibati xətalar

FƏSİL 23  Əhalinin sanitariya-gigiyena və sanitariya-epidemioloji salamatlığı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 24  Mülkiyyət əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 25  Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 26  Sənaye, elektrik və istilik enerjisindən istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 27  Damazlıq, baytarlıq-sanitariya qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 28  Hava, dəniz, çay, avtomobil, dəmir yolu nəqliyyatında və metropolitendə olan qaydalar əleyhinə inzibati xətalar

FƏSİL 29  Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 30  Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 31  Rabitə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 32  İnformasiyadan istifadə edilməsi, onun yayılması və mühafizəsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 33  Yaşayış sahələrindən istifadə, şəhərsalma, tikinti və abadlaşdırma qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 34  İqtisadi fəaliyyət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 35  Ticarət qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 36  Vergilərin, rüsumların ödənilməsi, maliyyə və sığorta qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 37  Gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

 

FƏSİL 38  İctimai qayda, ictimai təhlükəsizlik və ictimai mənəviyyat əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 39  İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

FƏSİL 40  Hərbi uçot, hərbi qeydiyyat və səfərbərlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar

Go to top