I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKİ MƏCƏLLƏSİ 

 

ÜMUMİ HİSSƏ

FƏSILLƏR (Maddələr)

I.              ƏSAS ANLAYIŞLAR

1.       ƏSAS ANLAYIŞLAR VƏ PRİNSİPLƏR (1-11)

2.       SEÇKİ HÜQUQUNUN TƏMİNATLARI. MƏHDUDİYYƏTLƏR (12-16)

II.            ÜMUMİ MÜDDƏALAR

3.       SEÇKİ VƏ REFERENDUM ORQANLARI (17-23)

4.       MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASI (24-28)

5.       SEÇKİ (REFERENDUM) DAİRƏLƏRİ VƏ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARI (29-34)

6.       SEÇKİ (REFERENDUM) MƏNTƏQƏLƏRİ VƏ MƏNTƏQƏ SEÇKİ KOMİSSİYALARI (35-39)

7.       SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) HAZIRLANMASI VƏ KEÇİRİLMƏSİ ZAMANI AŞKARLIQ (40-44)

8.       SEÇİCİ (REFERENDUMDA İŞTİRAK ETMƏK HÜQUQU OLAN VƏTƏNDAŞLARIN) SİYAHILARI (45-48)

9.       SİYASİ PARTİYALARIN VƏ SİYASİ PARTİYALAR BLOKLARININ SEÇKİLƏRDƏ (REFERENDUMDA) İŞTİRAKININ ƏSASLARI (49-52)

10.    SEÇKİLƏR ZAMANI NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ QEYDİYYATI (53-60)

11.    REFERENDUM ÜZRƏ TƏŞVİQAT QRUPLARININ YARADILMASI VƏ QEYDİYYATI (61-68)

12.    QEYDƏ ALINMIŞ NAMİZƏDLƏRİN VƏ REFERENDUM ÜZRƏ TƏŞVİQAT QRUPLARININ STATUSU (69-73)

13.    SEÇKİQABAĞI (REFERENDUMQABAĞI) TƏŞVİQAT (74-88)

14.    SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ (89-97)

III.         SEÇKİLƏRİN (REFERENDUMUN) KEÇİRİLMƏSİ

15.    SƏSVERMƏNİN TƏŞKİLİ (98-111)

16.    VƏTƏNDAŞLARIN SEÇKİ HÜQUQLARININ POZULMASINDAN ŞİKAYƏT VƏ VƏTƏNDAŞLARIN SEÇKİ HÜQUQLARININ POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT (112-116)

XÜSUSİ HİSSƏ

IV.         REFERENDUM

17.    REFE  RENDUMA AİD ÜMUMİ MÜDDƏALAR (117-121)

18.  REFERENDUMUN TƏYİN EDİLMƏSİ (122-124)

19.    REFERENDUMUN KEÇİRİLMƏSİNƏ HAZIRLIQ (125-132)

20.    REFERENDUMUN KEÇİRİLMƏSİ VƏ REFERENDUMUN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ (133-140)

21.    REFERENDUM YOLU İLƏ QƏBUL EDİLMİŞ AKTLAR (141-142)

V.            MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR

22.    MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATLARININ SEÇKİLƏRİNƏ DAİR ÜMUMİ MÜDDƏALAR (143-145)

23.    MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR ZAMANI DEPUTATLIĞA NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ (146-147)

24.    MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏR ZAMANI QEYDƏ ALINMIŞ DEPUTATLIĞA NAMİZƏDLƏR (148-154)

25.    MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRƏ HAZIRLIQ (155-164)

26.    MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ (165-170)

27.    MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİN YEKUNLARI (171-174)

28.    MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATINI MANDATDAN MƏHRUMETMƏ VƏ MİLLİ MƏCLİSƏ ƏLAVƏ SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ (175-176)

VI.         AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRİ

29.    AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRİNƏ AİD ÜMUMİ MÜDDƏALAR (177-179)

30.    PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏR. PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİNƏ HAZIRLIQ (180-188)

31.    PREZİDENT SEÇKİLƏRİNƏ HAZIRLIQ (189-197)

32.    PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİ (198-202)

33.    PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ (203-209)

VII.       BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ

34.    BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ AİD ÜMUMİ MÜDDƏALAR (210--213)

35.    BƏLƏDİYYƏ ÜZVLÜYÜNƏ NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ QAYDASI (214--215)

36.    BƏLƏDİYYƏ ÜZVLÜYÜNƏ QEYDƏ ALINMIŞ NAMİZƏDLƏR (216-223)

37.    BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ HAZIRLIQ (224--233)

38.    BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNİN KEÇİRİLMƏSİ VƏ SEÇKİLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNİN MÜƏYYƏN OLUNMASI (234-246)

Go to top