I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSİ

 

MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)

 

FƏSİLLƏR (Maddələr)

1.       ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-8)

2.       AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VAHİD TORPAQ FONDU (9-11)

3.       KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLAR (12-17)

4.       YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN TORPAQLARI (18-21)

5.       SƏNAYE, NƏQLİYYAT, RABİTƏ, VƏ DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLAR (22-23)

6.       XÜSUSİ QORUNAN ƏRAZİLƏRİN TORPAQLARI (24-30)

7.    MEŞƏ    FONDU, SU FONDU VƏ EHTİYAT FONDU TORPAQLARI (31-33)

8.       TORPAQLARIN MÜHAFİZƏSİ (34-37)

9.       TORPAQ FONDUNUN İSTİFADƏSİ VƏ MÜHAFİZƏSİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ (38-43)

10.    TORPAQLARDAN İSTİFADƏYƏ VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏSİNƏ DÖVLƏT NƏZARƏTİ (44-45)

11.    DÖVLƏTİN VƏ BƏLƏDİYYƏNİN TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQU (46-47)

12.    HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ SAHƏSİ ÜZƏRİNDƏ HÜQUQLARI (48-55)

13.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN MÜLKİYYƏTƏ, İSTİFADƏYƏ VƏ İCARƏYƏ VERİLMƏSİ (56-69)

14.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN GERİ ALINMASI (70-72)

15.    TORPAQ SAHƏLƏRİ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT, İSTİFADƏ VƏ İCARƏ HÜQUQLARININ MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ XİTAMI (73-77)

16.    TORPAQ SAHƏLƏRİ ÜZƏRİNDƏ HÜQUQLARIN DÖVLƏT QEYDİYYATI (78-79)

17.    TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN, İSTİFADƏÇİLƏRİNİN VƏ İCARƏÇİLƏRİNİN HÜQUQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ (80-84)

18.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN DÖVRİYYƏSİ (85-93)

19.    T  ORPAĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TORPAQ HAQQININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI (94-100)

20.  TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNƏ, İSTİFADƏÇİLƏRİNƏ VƏ İCARƏÇİLƏRİNƏ VURULAN ZƏRƏRİN VƏ KƏNDTƏSƏRRÜFATI VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALI İTKİLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (101-102)

21.    TORPAQ MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ (103-108)

22.    TORPAQ QANUNVERİCİLİYİNİN POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT (109-112)

23.    BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏLƏR (113)

Go to top