I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Banklar haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu               PDF   

 

(4 mart 2005-ci il, 6 mart 2007-ci il, 17 aprel 2007-ci il, 19 oktyabr 2007-ci il, 2 oktyabr 2008-ci il, 26 may 2009-cu il, 30 iyun 2009-cu il, 05.03.2010-cu il, 30 sentyabr 2010-cu il,

 

17.05.2011-ci il, 21.06.2013-cü il, 20.06.2014-cü il, 28.10.2014-cü il, 06.10.2015-ci il və 04.03.2016-cı il tarixli qanunlarla qəbul edilmiş dəyişikliklərlə)

 

 

Bu qanun Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ləğv edilməsi prinsiplərini, qaydalarını və normalarını müəyyən edir.

MÜNDƏRİCAT

I fəsil. Ümumi müddəalar

II  fəsil. Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziya və icazələrin verilməsi

III fəsil. Bankların yaradılması, idarə edilməsi və daxili audit

IV fəsil. Bankların fəaliyyətinə dair tələblər

V fəsil. Banklarda mühasibat uçotu və hesabat. Bankların fəaliyyətinə nəzarət

VI fəsil. Banklara təsir tədbirləri və sanksiyalar

VII fəsil. Müvəqqəti inzibatçı

VIII fəsil. Bankların maliyyə sağlamlaşdırılması

IX fəsil. Bankların ləğvi

X fəsil. Bankların iflası

XI fəsil. Keçid və yekun müddəaları

 

 

 

Go to top