I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Sığorta fəaliyyəti haqqında

 

AZƏRBAYCAN    RESPUBLİKASININ

 

Q A N U N U

 

 

 

 

 

I Fəsil

5

 

Ümumi müdd  əalar

5

Maddə 1. Əsas anlayışlar

5

Maddə 2. Sığorta qanunvericiliyi

8

Maddə 3. İcbari və könüllü sı  ğorta

8

Maddə 4.

Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı mü əyyən sözl ərdən digər şəxslərin adlarında istifadəyə qadağalar

9

Maddə 5.

Sığorta sistemi və sığorta bazarının iştirakçıları

9

Maddə 6.

Sığorta sirri

9

 

II Fəsil

 

11

 

Sığortaçının f əaliyyətinin əsasları

11

Maddə 7.

Sığortaçının hüquqi statusu

11

Maddə 8.

Sığortaçının qiym ətli kağızları

11

Maddə 9.

Sığortaçının adı

11

Maddə 10.

Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyəti

12

Maddə 11.

Sığortaçının f əaliyyət istiqamətləri

13

Maddə 12.

İnhisarın qadağan olunması

14

Maddə 13. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının v ə terrorçulu ğun

 

 

maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması

14

Maddə 14. Həyat və qeyri-həyat sığortası, onlara aid olan sığorta sinifləri

14

Maddə 15. Sığorta siniflərinə dair tələblər

18

Maddə 16. Sığorta növü

18

Maddə 17. Həyatın yığım sığortası üzr ə fəaliyyətin həyata keçirilm əsinin əlavə xüsusiyy ətləri

19

III Fəsil

19

 

 

Sığortaçının t əsisçil əri və səhmdarları

19

Maddə 18. Sığortaçının t əsisçil ərinin və səhmdarlarının kateqoriyası

19

Maddə 19. Sığortaçının t əsisçisin ə və ya səhmdarına dair tələblər

19

Maddə 20. Xarici sığortaçılara dair əlavə tələblər

20

Maddə 21. Mühüm i

ştirak payının əldə edilməsinə və ya əhəmiyyətli nəzarətə razılıq

20

Maddə 22. Mühüm i

ştirak payının əldə edilməsinə və ya əhəmiyyətli nəzarətə razılıq üçün müraci   ət

21

Maddə 23. Səhmdarın məlumat vermək vəzifəsi

21

Maddə 24. Səhmdarın səs hüququnun etibarsızlı ğı

22

IV Fəsil

22

 

 


2

 

Sığortaçılarda korporativ idar əetmə

 

22

Maddə 25. Sığortaçının idar əetmə orqanları

 

22

Maddə 26. Sığortaçının S əhmdarlarının Ümumi Yı

ğıncağı

22

Maddə 27. Sığortaçının S əhmdarlarının Ümumi Yı

ğıncağının iclasları

23

Maddə 28. Sığortaçının Direktorlar

Şurasının tərkibi və iclasları

24

Maddə 29. Sığortaçının Direktorlar

Şurasının səlahiyyətləri

24

Maddə 30. Sığortaçının Direktorlar

Şurasının vəzifələri

26

Maddə 31. Sığortaçının  İdarə Heyəti

 

27

Maddə 32. Sığortaçının T əftiş Komissiyası, onun tərkibi və iclasları

27

Maddə 33. Sığortaçının T əftiş Komissiyasının səlahiyyətləri

28

Maddə 34. Sığortaçının T əftiş Komissiyasının vəzifələri

28

Maddə 35. Sığortaçının daxili audit xidm əti

 

29

Maddə 36. Yardımçı komit ələr

 

 

29

Maddə 37. Sığortaçının r əhbər işçil ərinə dair tələblər

29

Maddə 38. Sığortaçının r əhbər işçil ərinin təyin edilməsi

30

Maddə 39.

Sığortaçının xarici fiziki

şəxs olan rəhbər işçisi

31

Maddə 40.

Sığortaçının r əhbər işçil əri üçün m  əlumatların açıqlı ğı

31

Maddə 41.

Sığortaçının i şçil ərinin vəzifələri

 

31

Maddə 42.

Sığortaçının r əhbər işçil əri və müst əqil auditoru barədə məlumat

31

         

 

V Fəsil

32

 

 

 

Sığorta və təkrarsığorta fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması

32

Maddə 43. Lisenziyalaşdırmaya dair tələblər

 

 

32

Maddə 44. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraci

ət zamanı təqdim olunan sənədlər

32

Maddə 45. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraci

ətə baxılması

34

Maddə 46. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraci

ətin rədd edilməsinin əsasları

34

Maddə 47. Lisenziya verilməsi üçün yeni ilkin müraci   ət

35

Maddə 48. Lisenziya verilməsi üçün ilkin müraci   ətlə bağlı müsb ət cavabın dəyişdirilməsinin əsasları

35

Maddə 49. Sığortaçı olmaq üçün t   əsis edilmiş açıq s əhmdar cəmiyyətinin dövl ət qeydiyyatı

35

Maddə 50. Lisenziya verilməsi üçün yekun müraci

ət zamanı təqdim olunan sənədlər

35

Maddə 51. Lisenziya verilməsi üçün yekun müraci

ətə baxılması

36

Maddə 52. Sığorta və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziya verməkdən imtina edilməsinin əsasları

37

Maddə 53. Lisenziyanın forması

 

 

37

Maddə 54. Lisenziyaların reyestri

 

 

38

Maddə 55. Sığorta növünün aparılmasına icaz

ə

 

38

Maddə 56. Sığorta növünün aparılmasına icaz

ə verməkdən imtinanın əsasları

39

Maddə 57. Müdd ətsiz lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müraci ət

39

Maddə 58. Müdd ətsiz lisenziyanın verilməsindən imtinanın əsasları

40

Maddə 59. Müdd ətsiz lisenziyanın verilməsi ilə bağlı müraci ətə baxılmasının t əxirə salınması

40

Maddə 60. Lisenziyanın yenilənməsi

 

 

40

Maddə 61. Sığortaçıların birl əşməsi ilə bağlı lisenziyanın verilməsi

41

 

VI Fəsil

41

 

İnvestisiyalar 41

 

Maddə 62. Sığortaçının investisiya siyas əti

41

Maddə 63. Sığortaçının öz v  əsaitlərinin investisiyaya yön əldilməsi

41

Maddə 64. Sığortaçının sı ğorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərinin investisiyaya yön əldilməsi

42

Maddə 65.

Sığortaçı t ərəfindən verilən borclar

42

Maddə 66.

Digər hüquqi  şəxsdə mühüm i  ştirak payının alınmasına razılıq

42

Maddə 67.

Sığortaçının tör  əmə cəmiyyətləri

43

 

VII Fəsil

43

 

Əlaqəli şəxslərlə bağlanan əqdlər

43

Maddə 68. Sığortaçının  əlaqəli şəxsləri

43

Maddə 69. Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlər

44

Maddə 70.

Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlərə əlavə tələblər

44

Maddə 71.

Əlaqəli şəxslərlə bağlanmasına icazə verilən əqdlərə məhdudiyyətlər

45

VIII Fəsil

45

 


3

 

Sığortaçının f əaliyyətində əsaslı dəyişikliklər

45

Maddə 72. Sığorta və ya təkrarsığorta müqavil ələrinin ötürülm  əsi

45

Maddə 73. Sığortaçıların birl əşmə yolu ilə yenidən təşkili

46

IX Fəsil

47

 

 

Sığortaçının müst  əqil auditoru və maliyyə hesabatları

47

Maddə 74. Sığortaçının müst

əqil auditorunun təyin edilməsi

47

Maddə 75. Sığortaçının müst

əqil auditorunun əvəz edilməsi

48

Maddə 76. Sığorta nəzarəti orqanına müst əqil auditor barədə məlumat verilməsi

48

Maddə 77. Sığortaçının auditinin keçirilm əsi

48

Maddə 78. Sığortaçının illik maliyy ə hesabatları, digər hesabatları və məlumatları

49

X Fəsil

50

 

 

Sığortaçının maliyy ə sabitliyi və öd əmə qabiliyyəti

50

Maddə 79. Sığortaçının t ələb olunan kapitalı və məcmu kapitalı

50

Maddə 80. Sığortaçının nizamnam ə kapitalı

50

Maddə 81. Sığorta ehtiyatları

51

XI Fəsil

51

 

 

Sığorta vasitəçil əri

 

51

Maddə 82. Sığorta vasitəçil ərinin fəaliyyətinin əsasları

52

Maddə 83. Sığorta vasitəçiliyi f əaliyyətinin lisenziyalaşdırılması

52

Maddə 84. Sığorta vasitəçiliyi f əaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün t  ələb olunan sənədlər

53

Maddə 85. Sığorta vasitəçiliyi f əaliyyətinə lisenziya verilməsi üçün müraci   ətə baxılması

54

Maddə 86. Sığorta vasitəçiliyi f əaliyyətinə lisenziya verilməsi

54

Maddə 87. Sığorta vasitəçil ərinin lisenziyalarının forması, yenil ənməsi və reyestri

54

Maddə 88. Sığorta brokerinə dair əlavə tələblər

55

Maddə 89. Hüquqi  şəxs olan sığorta brokerinin və müst əsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

 

 

şəxsin təsisçil əri və ya iştirakçılarına dair t ələblər

55

Maddə 90. Hüquqi  şəxs olan sığorta brokerinin və müst əsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

 

 

şəxsin adı

 

55

Maddə 91. Hüquqi  şəxs olan sığorta brokerinin və müst əsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

 

 

şəxsin rəhbər işçil ərinə dair tələblər

56

Maddə 92. Hüquqi  şəxs olan sığorta brokerinin və müst əsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi

 

 

şəxsin rəhbər işçil ərinin təyin edilməsi

57

Maddə 93. Sığorta vasitəçil ərinin hesabatları və məlumatları

57

Maddə 94. Sığorta vasitəçil ərinin digər fəaliyyət növl əri ilə məşğul olması

58

XII Fəsil

58

 

 

Sığorta sektorunda dövl ət tənzimləməsi və nəzarəti

58

Maddə 95. Sığorta sektorunda dövl ət tənzimləməsi və nəzarətinin vəzifələri

58

Maddə 96. Sığorta nəzarətinin həyata keçirilm əsinin maliyyələşdirilməsi

59

Maddə 97. Səyyar yoxlamalar

59

Maddə 98. Səyyar yoxlamanın təyin edilməsi haqqında qərar

60

Maddə 99. Səyyar yoxlamanın müdd əti

61

Maddə 100. Səyyar yoxlama apararkən yoxlayıcıların hüquq v ə vəzifələri

61

Maddə 101. Səyyar yoxlamanın nəticələri

62

Maddə 102. Sığorta nəzarəti orqanının təqdimatları

62

Maddə 103. Sığorta nəzarəti orqanının sanksiyaları

63

Maddə 104. Təqdimatlar və sanksiyalar haqqında qərar

64

Maddə 105. Lisenziyanın qüvv əsinin məhdudlaşdırılması

64

Maddə 106. Lisenziyanın qüvv əsinin dayandırılması

65

Maddə 107. Lisenziyanın ləğvi

66

Maddə 108. Lisenziyanın ləğvinin nəticələri

66

Maddə 109. Sığortaçının müv

əqqəti inzibatçısı

67

Maddə 110. Lisenziyanın qüvv əsi məhdudlaşdırıldıqda, dayandırıldıqda v ə ya lisenziya ləğv edildikdə sığortaçının

 

 

vəzifələri

 

68


4

 

Maddə 111. Sığorta növü üzr  ə fəaliyyətin və ya lisenziyanın qüvv əsinin bərpa edilməsi

68

XIII Fəsil

69

 

Sığortaçıların l əğv edilməsi

69

Maddə 112. Sığortaçının l əğvinin əsasları

69

Maddə 113. Könüllü qaydada l  əğv edilən sığortaçının l əğvetmə komissiyası

69

Maddə 114. Sığortaçının könüllü qaydada l   əğvinin məcburi qaydada ləğvetməyə çevrilm əsi

70

Maddə 115. Sığortaçının m əcburi qaydada ləğv edilməsinin xüsusiyy ətləri

70

Maddə 116. Məcburi qaydada ləğv edilən sığortaçının l əğvetmə komissiyası

70

Maddə 117. Ləğv edilən sığortaçının kreditorlar komit əsi

71

Maddə 118. Sığortaçının iflası v ə müflis elan edilm əsinin xüsusiyy ətləri

71

Maddə 119. Sığortaçının kreditorlarının t ələblərinin öd ənilməsinin növb əliliyi

71

XIV Fəsil

72

 

Yekun müdd əalar

72

Maddə 120. Məhkəməyə müraci ət hüququ

72

Maddə 121. Vətəndaş qüsursuzlu ğunun mü əyyən edilməsi

73

Maddə 122. Əsas məlumat və göst əricilərin yayılması

73

Maddə 123. Sənədlərin saxlanması qaydası və müdd əti

73

Maddə 124. Sığorta qanunvericiliyinin pozulmasına gör ə məsuliyyət

73

XV Fəsil

74

 

Keçid müdd əalar

74

Maddə 125. İcbari sığortalarda işlərin aparılması xərcləri

74

Maddə 126. Korporativ idarəetmə ilə bağlı müdd əalar

74

Maddə 127. Sığortaçıların v ə sığorta vasitəçil ərinin adı ilə bağlı tələblər

74

Maddə 128. Həyat və qeyri-həyat sığortası üzr ə fəaliyyətin ayrılmasına dair tələblər

75

Maddə 129. Könüllü sı  ğorta qaydalarının sı ğorta qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması

75

Maddə 130. Müdd ətsiz lisenziyaların verilməsi

75

Maddə 131. İnvestisiyalara dair tələblər

76

Maddə 132. Əlaqəli şəxslərə dair tələblər

76

Maddə 133. Sığorta agentlərinə dair tələblər

76

Maddə 134. Rəhbər işçil ərə dair tələblərin tətbiqi

76

Maddə 135. Qanunun qüvv əyə minməsi

76

 

Go to top